Saveti korisnicima poštanskih usluga

Deo odgovornosti za pravilno rukovanje i uručenje poštanskih pošiljaka snose i korisnici poštanskih usluga, kako pošiljaoci, tako i primaoci.

Pravilno adresovanje

Pravilnim adresovanjem pismonosne pošiljke obezbeđuje se brzo i sigurno uručenje primaocu. Poštanska pošiljka može imati samo jednu adresu pošiljaoca i jednu adresu primaoca.

Podaci koje je pošiljalac pri adresovanju pošiljke u obavezi da navede, moraju biti jedan ispod drugoga, sledećim redom:

  • ime i prezime ili naziv primaoca
  • ulica i broj, podbroj, broj stana, ili broj poštanskog pregratka, ili broj i naziv vojne pošte ili oznaka „post restant“
  • naziv naseljenog mesta (odredišta)
  • poštanski broj i naziv odredišne, odnosno dostavne pošte
  • poštanski adresni kod (PAK) – za unutrašnji poštanski saobraćaj, osim za pošiljke koje su adresovane na „post restant“, poštanski pregradak ili vojnu poštu
  • naziv ili skraćenica države – u međunarodnom poštanskom saobraćaju (uvek se piše latinicom)

Za pošiljke koje glase za primaoca koji je podstanar, u adresi, pored imena i prezimena primaoca, ispisuje se i ime i prezime stanodavca, uz obaveznu naznaku „za“ ili „kod“.

Pakovanje pošiljki

Pošiljalac je odgovoran za izbor vrste poštanske usluge prema prirodi, sadržini, stvarnoj vrednosti ili značaju poštanske pošiljke za njega. Pošiljalac je odgovoran i za pravilno pakovanje sadržine i zatvaranje poštanske pošiljke. Pakovanje i zatvaranje poštanskih pošiljaka mora da odgovara vrsti, obliku, masi i vrednosti predmeta u pošiljci. Za štetu koja je prouzrokovana neadekvatnim pakovanjem u odnosu na sadržaj poštanske pošiljke, odgovoran je pošiljalac.

Zabrane

Zabranjeno je slanje, odnosno prijem, prenos i uručenje poštanskih pošiljaka koje sadrže:

  • opasne i štetne materije, kao i predmete čiji prenos ugrožava zdravlje i život ljudi, druge poštanske pošiljke, poštanska postrojenja i transportna sredstva i opremu, osim materija čiji je prenos dozvoljen po postupku, pod uslovima i na način koji je utvrđen zakonom, međunarodnim konvencijama i drugim međunarodnim aktima
  • opojne droge, osim kada su primalac i pošiljalac zakonom ovlašćeni za promet drogom, odnosno imaju ovlašćenje za njihovo korišćenje
  • žive životinje, osim životinja čiji je prenos određen posebnim uslovima za obavljanje poštanskih usluga
  • drugu robu i predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima

Kućni sandučići

Na dostavnom području jedinice poštanske mreže investitori, odnosno vlasnici stambenih zgrada, stanova i poslovnih objekata dužni su da na ulazu u stambenu zgradu, poslovni objekat, dvorište ili na drugi način, u dogovoru sa javnim poštanskim operatorom, postave kućne sandučiće. Održavanje kućnih sandučića je obaveza vlasnika objekata.

Kućni sandučići moraju da budu projektovani prema tehničkim uslovima koje propisuje RATEL i postavljeni i obeleženi na način koji omogućava sigurno uručenje poštanskih pošiljaka. Svi postojeći kućni sandučići moraju da se prilagode propisanim tehničkim uslovima do 1. januara 2026.

Izvor: RATEL
Foto: Pexels

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights