RATEL

Postupanje po prigovorima pretplatnika/korisnika na operatore elektronskih komunikacija

Odredbama člana 113. Zakona o elektronskim komunikacijama (u daljem tekstu: ZEK) je propisano da pretplatnik može da u pisanom obliku da podnese operatoru prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu, odnosno na kvalitet pružene usluge, kao i da traži naknadu štete, saglasno odredbama ugovora o pružanju usluge sa manjim kvalitetom od ugovorenog.

Rok za podnošenje prigovora je:
30 dana od dana dospeća računa za uslugu, kada se radi o prigovoru na iznos računa, odnosno
30 dana od dana pružanja usluge, kada se radi o prigovoru na kvalitet usluge.

Operator je dužan da u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora dostavi pretplatniku odgovor u pisanom obliku.

Pretplatnik kome je odbijen prigovor može se obratiti RATEL-u ili drugom telu radi posredovanja u vansudskom rešavanju spora ili može pokrenuti parnični postupak pred nadležnim sudom, u roku od 15 dana od dana dostavljanja odgovora operatora na prigovor, odnosno 15 dana od dana isteka roka u kojem je operator bio dužan da se izjasni o prigovoru.

Podnošenje prigovora RATEL-u pretplatnik može izvršiti:

 • pisanim putem na adresu: RATEL, Palmotićeva 2, 11000 Beograd,
 • upućivanjem prigovora elektronskim putem preko Internet šaltera na sajtu RATEL-a čiji je direktan link : http://portal.ratel.rs/sr/complaint
 • upućivanjem prigovora na elektronsku adresu: ratel@ratel.rs

Potpun prigovor mora sadržati sledeće podatke:

 • ime i prezime podnosioca prigovora,
 • adresu prebivališta/boravišta podnosioca prigovora odnosno adresu za prijem pošte (mesto, ulica, broj, PAK),
 • naziv operatora elektronskih komunikacija na koga se odnosi prigovor,
 • kratak opis predmeta prigovora,
 • broj pretplatničkog ugovora,
 • broj telefona, ako se prigovor odnosi na uslugu vezanu za telefonski broj i/ili priključak,
 • podatak o tome da li se podnosilac prigovora već obraćao operatoru elektronskih komunikacija prigovorom, i ukoliko jeste, koji je ishod tog obraćanja,
 • kopiju relevantne dokumentacije u vezi sa prigovorom.

Testiranje brzine internet protoka na Ratelovom sajtu
Link sa kompletnim informacijama i savetima za korisnike od strane Ratela

Izvor: Ratel

Verified by MonsterInsights