Putno osiguranje u Open Balkan zoni – ETIAS sistemu – DDOR Novi Sad i Dunav osiguranje jedini imaju definisanu proceduru za prijavu osiguranog slučaja

ETIAS i Open Balkan - aktivacija putnog osiguranja

Građani Republike Srbije će u narednom periodu biti u obavezi da koriste ETIAS sitem za ulazak u Šengen zonu i zemlje članice Šengen zone. To znači da se neće lupati pečat u pasoš, već će putnici biti elektronski evidentirani pri ulasku/izlasku iz Šengen zone.
Time se menja i procedura za prijavu osiguranog slučaja jer putnik ne može da dokaže ulazak uslikanim pečatom. Neki od putnika će posećivati porodicu, tako da neće moći dokažu put rezervacijom u hotelu, a posebno kada automobilom budu ulazili u Šengen zonu.
Još uvek se ne zna da li će osiguravajuće kuće imati pristup ETIAS sistemu, kao i na koji način će se onda utvrđivati koliko je dana putnik boravio u zemljama Šengena i kako da se prijavi osigurani slučaj.

Takođe se postavlja pitanje putovanja sa ličnom kartom u Open Balkan zonu tj. Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju i Severnu Makedoniju. Građani ulaze u navedene zemlje isključivo sa ličnom kartom, osim ukoliko ne koriste pasoš. U slučaju da ne putuju turistički već posećuju porodicu i koriste putničko vozilo, na koji način prijavljuju osigurani slučaj osiguravajućoj kući, kada nemaju pečat u pasošu?

Postavili smo pitanja sledećim osiguravajućim kućama: Generali, Sava osiguranje, Uniqa osiguranje, Globos, Wiener osiguranje i Triglav osiguranje.

Odgovor smo dobili od Dunav osiguranja i DDOR osiguranja.

Obratili smo se i NBS vezano za navedeni problem:

Dešava se da putnici imaju pravo na putno osiguranje osnovu raznih benefita – kreditne kartice, ugovora o mobilnim uslugama, telekomunikacionim uslugama, kupovinom određenih proizvoda.

Najčešće je pokriće od 30 dana u kalendarskoj godini. Sami korisnici putnog osiguranja mogu upasti u problem ukoliko im osiguravajuća kuća organizuje pregled dok su u inostranstvu jer traži uslikan pasoš sa svim pečatima, da bi se proverili ulazi-izlazi na graničnom prelazu.

Šta se dešava kada putnik u budućnosti bude koristio ETIAS sistem ili kada bude ulazio sa ličnom kartom u zemlje Balkan zone? Kako onda putnik da dokaže kada je ušao i izašao iz zemlje? Kako se to odražava na putnika dok je na putu jer nema pečat u pasošu?

Zvaničan odgovor Narodne banke Srbije:

U vezi sa vašim pitanjem koje se odnosi na način ostvarivanja prava putnika iz ugovora o dobrovoljnom putnom osiguranju, s obzirom na okolnost da se menjaju pravila ulaska u Šengenski prostor, kao i da je ulazak u pojedine zemlje moguć sa ličnom kartom, obaveštavamo vas sledeće:

Kako se radi o dobrovoljnom osiguranju, svako društvo za osiguranje poseduje svoje opšte i posebne uslove osiguranja koji su sastavni deo ugovora o dobrovoljnom putnom osiguranju. Ti uslovi se mogu razlikovati u zavisnosti od društva kod kog je ugovor o osiguranju zaključen. Uslovima su, između ostalog, definisani način i postupak ostvarivanja prava iz ugovora o osiguranju, pa na primer društvo u svojim uslovima može propisati dokaz o ulasku i izlasku iz druge države, odnosno pečat u pasošu, bez obzira na slučaj da putnik koristi ETIAS sistem ili putuje sa ličnom kartom. Takođe, uslovima osiguranja društvo može za navedene slučajeve propisati kao dokaz overenu izjavu putnika o izlasku iz zemlje i sl.

O navedenim uslovima osiguranja, kao i o drugim važnim informacijama iz člana 82. Zakona o osiguranju, ugovarač osiguranja mora biti obavešten. Važno je i da obrati pažnju na predugovorne informacije pri zaključenju ugovora o dobrovoljnom putnom osiguranju. Između ostalog, u uslovima osiguranja, putnik treba da sagleda da li je kao dokaz, neophodan za ostvarivanje svojih prava iz ugovora, potreban pečat iz pasoša, ili je dovoljna Izjava osiguranika ili nešto treće.

Zvaničan odgovor kompanija Dunav i DDOR

Dunav osiguranje
Shodno informacijama dostavljenim od strane nadležnih službi, obaveštavamo Vas da kada je u pitanju način na koji osiguranici ostvaruju prava po osnovu putničkog zdravstvenog osiguranja, a usled izmena pravila ulaska u šengenski prostor, prema ustaljenoj proceduri, osiguranicima kod kojih nije moguće utvrditi datum početka/kraja boravka u inostranstvu na osnovu važećeg pasoša, isti utvrđujemo na osnovu izjave osiguranika i druge alternativne pravdajuće dokumentacije (potvrda o rezervaciji smeštaja, hotelski vaučer, avionska/autobuska/vozna karta, prijava boravka i sl.)
 
Takođe, u slučaju uvođenja ETIAS sistema, primenjivali bismo proceduru koja je sadržana u odgovoru na prvo pitanje.
DDOR Novi Sad
Nezavisno od načina ugovaranja, putno osiguranje se kao dobrovoljno osiguranje zaključuje u skladu sa uslovima osiguranja osiguravača koji zajedno sa polisom osiguranja uređuju prava i obaveze ugovornih strana. Takođe, osiguranik se pre zaključenja osiguranja u skladu sa Zakonom o osiguranju obavezno informiše o bitnim elementima ugovora, uključujući i o načinu podnošenja odštetnog zahteva, odnosno ostvarivanju prava po osnovu osiguranja.
 
Stoga, konkretna prava i obaveze iz putnog osiguranje navedena su u polisi/uslovima osiguranja.
 
Načelno, obaveza osiguravača iz putnog osiguranja je da nadoknadi troškove nastale tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja, nastalog za vreme privremenog boravka u inostranstvu.
 
S obzirom na specifičnosti ove vrste osiguranja, postupak ostvarenja prava iz domena ovog osiguranja po pravilu se dvojako sprovodi, pa osiguranik može: 
da prijavi nastanak osiguranog slučaja Asistentskoj kompaniji osiguravača, koja obezbeđuje pružanje usluge zdravstvene asistencije osiguraniku koja je neophodna zbog iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja u inostranstvu  ili da, po povratku u domicilnu zemlju, refundira nastale troškove ukoliko ih je sam platio, a sve u zavisnosti od okolnosti slučaja. 
 
Kopija pasoša ne mora biti obavezna dokumentacija za rešavanje odštetnog zahteva. Dokaz o potvrdi pokrića može, pored pasoša, biti i druga dokumentacija u zavisnosti od konkretnog slučaja, s tim da u skladu sa uslovima osiguranja putnik snosi odgovornost za verodostojnost podataka koje je dao prilikom zaključenja osiguranja, kao i prijave osiguranog slučaja, a na zahtev osiguravača, ugovarač osiguranja/osiguranik može biti obavezan da obezbedi i dokaz o izlasku/ulasku iz/u zemlje.

Na kraju, pažljivo pratimo razvoj situacije u vezi sa sprovođenjem sistema ETIAS u cilju usklađivanja našeg poslovanja sa regulativom, uz istovremeno obezbeđivanje i održavanja zadovoljstva korisnika naših usluga.

Upućujemo korisnike putnog osiguranja da obavezno zatraže ovu informaciju od svoje osiguravajuće kuće, da ne bi dolazilo do neprijatnih situacija na samom putovanju.

Foto: Pexels
Izvor: NBS, Dunav osiguranje, DDOR osiguranje

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights