Nedoumice u vezi sa putnim osiguranjem

Putno osiguranje - pokriće za covid19?

U javnosti su se pojavila različita tumačenja vezana za pokriće u slučaju od oboljevanja od virusa COVID19. Osiguravajuće kuće na različite načine informišu svoje klijente.


Neke od njih putem svojih sajtova jasno obaveštavaju korisnike da li je pokriveno lečenje i utvrđivanje oboljevanja od korona virusa testiranjem u zdravstvenoj ustanovi. Ono što je bitno jeste da osiguravajuće kuće u slučaju proglašenja pandemije ili epidemije u državi boravka nemaju obavezu da finansijski pokrivaju trošak lečenja, već to zavisi od zdravstvenog sistema zemlje u kojoj se boravi. To jasno piše u uslovima koje korisnik dobija pri potpisivanju ugovora o polisi putnog osiguranja, a koju korisnici najčešće ni ne pročitaju.

Zato smo pitali NBS da nam zvaničnim putem da odgovore na određena pitanja i razjasni nedoumice.

NBS smo postavili sledeća pitanja:

  1. Mnoge osiguravajuće kuće napominju da osiguranje ne važi ukoliko je proglašena pandemija ili epidemija. Da li prioritet ima odluka Svetske zdravstvene organizacije ili zdravstvenih organa na teritoriji na koju putuje korisnik? Neka osiguranja se vode odlukom SZO, a neka odlukom lokalnih vlasti? Šta ima prioritet u tom slučaju i kako da to zna korisnik putnog osiguranja?
  2. Da li je NBS tj. sektor za nadzor osiguravajućih kuća izvršio nadzor vezan za prava korisnika koji koriste putno osiguranje, a posebno za prava u slučaju oboljevanja od COVID19?
  3. Da li je NBS zahtevala od osiguravajućih kuća da na svojim web adresama, tokom onlajn kupovine osiguranja, kao i u poslovnicama jasno obaveste korisnike o pravima vezanim u slučajevima vezanim za korona virus na destinaciji?
  4. Postavlja se logično pitanje da li putno osiguranje pokriva lečenje od korona virusa u slučaju kada korisnik oboli od istog, a da je pritom ukinuta odluka o proglašenju pandemije/epidemije? Onda je ispunjena pretpostavka da zdravstveno osiguranje pokriva i tu situaciju.

U vezi sa vašim zahtevom za pojašnjenje postupanja društava za osiguranje u novonastaloj situaciji pandemije bolesti COVID 19, obaveštavamo vas da svako društvo za osiguranje, kada je u pitanju pokriće rizika pandemije ili epidemije, svojim uslovima osiguranja, koji su sastavni deo polise, tj. ugovora o putnom zdravstvenom osiguranju, određuje destinacije u kojima će osigurani slučajevi (pa tako i pandemija ili epidemija) biti obuhvaćeni osiguranjem ili isključeni iz osiguranja.  Ukoliko je rizik pandemije ili epidemije, uslovima osiguranja isključen iz obaveze osiguravača, taj rizik neće biti ni pokriven, nezavisno od odluka zdravstvenih organa zemlje u koju korisnik osiguranja putuje.

Manji broj društava za osiguranje pruža osiguravajuće pokriće za slučajeve izazvane bolešću COVID – 19, dok je kod većine društava za osiguranje, kada je reč o putnom zdravstvenom osiguranju, ovaj rizik isključen, a pokriće najčešće obuhvata neophodnu medicinsku pomoć osiguraniku zbog iznenadne bolesti, troškove prevoza od strane medicinske hitne službe, troškove upućivanja u specijalizovane klinike, ako je to  medicinski neophodno i propisano od strane lekara.

Ukoliko društvo za osiguranje, u uslovima osiguranja, nije isključilo pokriće usled oboljevanja od virusa COVID19 i ukoliko bude ukinuta odluka o proglašenju pandemije, moguće je da će pojedina društva za osiguranje pokriti troškove lečenja od navedenog virusa, što treba proveriti kod društva za osiguranje.

Društva za osiguranje, u novonastalim okolnostima izazvana pandemijom, preduzimaju dalje korake u pogledu sagledavanja dopune postojećih proizvoda i preispitivanja proizvoda osiguranja koje imaju u svojoj ponudi radi eventualnih izmena tih proizvoda, odnosno uslova osiguranja, na način kojim bi se obezbedilo pokriće za slučaj epidemije/pandemije.

U situaciji kada zainteresovano lice želi da zaključi ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju, preporučuje se da se, pre zaključenja ugovora o osiguranju, detaljno informiše u društvu za osiguranje o svim podacima iz člana 82. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 139/2014), pa tako i rizicima pokrivenim tim osiguranjem, odnosno isključenjima u vezi sa ovim rizicima, teritorija u kojoj osiguranje važi i sl.

Narodna banka Srbije – Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja kontinuirano prati rad društava za osiguranje, pa tako i poslovanje društava za osiguranje u izmenjenim/vanrednim okolnostima poslovanja, kao što je ovaj izazvan bolešću COVID-19, i u skladu sa procenjenim rizicima, preduzima propisane radnje i mere. Takođe, Narodna banka Srbije je, po osnovu sprovedene analize dala i određene preporuke učesnicima tržišta osiguranja koje možete pronaći na internet prezentaciji Narodne banke Srbije u delu Finansijske institucije/Osiguranje/Novosti i saopštenja, u okviru kojih se nalaze i određene preporuke u pogledu ponašanja osiguranika u vezi sa putnim  zdravstvenim  osiguranjem

Foto: Pexels
Izvor: Narodna Banka Srbije – Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights