NBS – Pregled naknada pružalaca platnih usluga povezanih s platnim računima

Pregled naknada pružalaca platnih usluga povezane s platnim računima >>>

Radi obezbeđivanja veće uporedivosti naknada za usluge povezane s platnim računom između različitih pružalaca platnih usluga i u skladu s članom 73ž Zakona o platnim uslugama („Službeni glasnik RS”, br. 139/2014 i 44/2018), Narodna banka Srbije objavljuje uporedive podatke o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisnicima, i to najmanje za usluge navedene u listi reprezentativnih usluga.

Usluge s liste reprezentativnih usluga predstavljaju usluge koje su najznačajnije platne usluge u našoj zemlji, tj. usluge koje se najčešće koriste u vezi s platnim računom i koje korisnike platnih usluga izlažu najvećem trošku. Uzimajući u obzir navedene kriterijume, Narodna banka Srbije je propisala listu reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom za koje korisnici platnih usluga plaćaju naknade, a koje nudi najmanje jedan pružalac platnih usluga u Republici Srbiji.

Lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom sadrži izraze i definicije za te usluge i možete je pogledati za korisnika platnih usluga – potrošača ovde, dok listu reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom za korisnika platnih usluga – preduzetnika i pravno lice možete pogledati ovde.

U ovom delu internet prezentacije Narodne banke Srbije možete pronaći uporedive podatke o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisnicima platnih usluga za usluge povezane s platnim računima, odnosno paketima usluga koje nude. U pregledima se nalaze podaci o naknadama za usluge navedene u listi reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom i podaci o naknadama za uslugu uplate gotovog novca na tuđi platni račun (kao što je npr. uplata gotovog novca za redovne mesečne račune za komunalne usluge na šalteru pružaoca platnih usluga).

U slučaju kada uslugu uplate na tuđi platni račun inicira preduzetnik odnosno pravno lice – pružalac platnih usluga, prikazuju se podaci o naknadama za uslugu uplate gotovog novca na platni račun tog preduzetnika odnosno pravnog lica koji se vodi kod drugog pružaoca platnih usluga (npr. uplata dnevnog pazara na platni račun koji se vodi kod drugog pružaoca platnih usluga).

  • Uporedivi podaci o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisnicima platnih usluga za usluge navedene u listi reprezentativnih usluga sadrže spisak usluga s liste reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom koje određeni pružalac platnih usluga ima u svojoj ponudi u okviru određenih platnih računa odnosno paketa usluga i podatke o naknadama za svaku takvu uslugu u okviru platnog računa, odnosno paketa usluga. Podaci o naknadama za usluge navedene u listi reprezentativnih usluga su prikazani po platnim računima za koje su pružaoci platnih usluga dužni da izrade pregled usluga i naknada povezanih s platnim računom u skladu sa odlukom kojom se utvrđuju sadržaj i forma pregleda usluga i naknada povezanih s platnim računom.
  • Uporedivi podaci o naknadama za uslugu uplate gotovog novca na tuđi platni račun sadrže podatke o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisniku za platnu transakciju koja se izvršava na osnovu usluge transfera odobrenja koju na šalteru pružaoca platnih usluga inicira platilac, radi uplate gotovog novca u dinarima na platni račun primaoca plaćanja koji se vodi kod istog ili drugog pružaoca platnih usluga iz Republike Srbije (npr. za plaćanje redovnih mesečnih računa za komunalne usluge na šalteru pružaoca platnih usluga)

Korisnicima skrećemo pažnju na to da je uporedni pregled naknada informativnog karaktera i da pružalac platnih usluga može naplaćivati i naknade za usluge povezane s platnim računom koje nisu navedene u ovom pregledu, s obzirom na to da naknade prikazane u ovom pregledu predstavljaju naknade za najznačajnije usluge povezane s platnim računom odnosno paketom usluga koje se naplaćuju pored naknade za vođenje platnog računa. Detaljnije informacije o svim naknadama koje pružalac platnih usluga naplaćuje korisniku platnih usluga dostupne su kod pružalaca platnih usluga.

Narodna banka Srbije redovno ažurira podatke o naknadama u uporednim pregledima nakon dobijanja novih odnosno promenjenih podataka od strane pružalaca platnih usluga, koji su odgovorni za njihovu tačnost.

Izvor: NBS
Izvor: Pexels

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights