Krivična prijava protiv Seničića

Krivicna prijava protiv Seničića

Zbog izjava kojima je javnost doveo u zabludu, a pod sumnjom da je namera istih bila pribavljanje protivpravne imovinske koristi za turističke agencije, članice YUTA, a i one koje to nisu, danas smo podneli krivičnu prijavu protiv Aleksandra Seničića, direktora YUTA.

Tekst krivične prijave je u nastavku:

PRVO OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU

Katanićeva 15, 11000 Beograd

PODNOSILAC PRIJAVE: Udruženje bankarskih klijenata „Efektiva“, Beograd, Porečka 13, koga zastupa predsednik udruženja Dejan Gavrilović.

OSUMNJIČENI: Aleksandar Seničić iz Beograda, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija – Yuta, zaposlen na adresi Beograd, Kondina 14

KRIVIČNA PRIJAVA

Koristeći svoja prava i obaveze, načelno i neposredno predviđene u ZPP i KZ RS, podnosilac prijave, u svojstvu Organizacije za zaštitu potrošača, registrovane kod nadležnog ministarstva Republike Srbije, ovim putem vam dostavlja ovaj podnesak, u vidu krivične prijave protiv gospodina Aleksandra Seničića iz Beograda, zaposlenog na radnom mestu direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija – YUTA, sa adresom Beograd, Kondina 14.

Naime, gospodin osumnjičeni je, u službenom svojstvu direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija – YUTA (u daljem tekstu – YUTA), u tekstu objavljenom dana 11.04.2020.godine na internet portalu rs.n1info.com izjavio sledeće, citiram:

„Nemoguće je da se dobije povraćaj novca. Sve odrednice koje zakon predviđa po pitanju otkazivanja aranžmana stavljene su van snage s obzirom da je vanredno stanje.“

Dokaz: Odštampan primerak teksta sa citiranog internet domena https://www.danas.rs/ekonomija/senicic-turisticka-putovanja-mozda-od-juna/

U datom tekstu, osumnjičeni je govorio u svojstvu direktora YUTA, asocijacije nacionalnog karaktera, na temu mogućnosti povraćaja novca građanima koji su uplatili turističke aranžmane, a iste neće biti u mogućnosti da  realizuju usled pandemije virusa COVID-19 i vanrednog stanja uvedenog u Republici Srbiji. Iznošenjem ove tvrdnje, osumnjičeni je doveo u zabludu građanstvo Republike Srbije, da je proglašenjem vanrednog stanja na teritoriji RS, van snage stavljeno zakonodavstvo RS, tj. „sve odrednice koje zakon predviđa po pitanju otkazivanja aranžmana“ (turističkih aranžmana – napomena podnosioca prijave), a u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi članovima asocijacije čiji je direktor.

Naime, iz navoda osumnjičenog se da zaključiti, da su Zakon o obligacionim odnosima RS, te Zakon o zaštiti potrošača RS prestali da važe u toku vanrednog stanja, u celosti ili u delu koji se tiče regulisanja posledica otkazivanja turističkog aranžmana, te da građani koji su već date aranžmane uplatili, NEMAJU PRAVO NA POVRAĆAJ NOVCA, već jedino mogu uzeti vrednosne vaučere, koje su dužni iskoristiti u istoj turističkoj agenciji kod koje su izvršili inicijalnu uplatu. Naravno, proglašenje vanrednog stanja nema apsolutno nikakvog uticaja na važenje citiranih zakona u Republici Srbiji.

Član 137. Zakona o obligacionim odnosima RS glasi:

 1. Kad je ispunjenje obaveze jedne strane u dvostranom ugovoru postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se i obaveza druge strane, a ako je ova nešto ispunila od svoje obaveze, može zahtevati vraćanje po pravilima o vraćanju stečenog bez osnova.
 2. U slučaju delimične nemogućnosti ispunjenja zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, druga strana može raskinuti ugovor ako delimično ispunjenje ne odgovara njenim potrebama, inače ugovor ostaje na snazi, a druga strana ima pravo da zahteva srazmerno smanjenje svoje obaveze.

 Član 106. Zakona o zaštiti potrošača RS glasi:

Ako zbog događaja za koji nisu odgovorne ugovorne strane ispunjenje obaveze organizatora postane nemoguće, prestaju i obaveze potrošača.

Ako je u slučaju iz stava 1. ovog člana potrošač preduzeo određene radnje u cilju ispunjenja svoje ugovorne obaveze, može zahtevati od organizatora povraćaj uplaćenih sredstava po pravilima o vraćanju stečenog bez osnova.

Troškove povratka potrošača u mesto polaska ili drugo dogovoreno mesto, snose ugovorne strane u jednakim delovima, a druge troškove koji se odnose na prestanak ugovora snosi potrošač.

Osumnjičeni je, u svojstvu direktora YUTA morao biti upućen u citiranu zakonsku regulativu i podnosilac prijave je uveren da je osumnjičeni citirane navode izneo umišljajno, u nameri da građane Republike Srbije DOVEDE U ZABLUDU da isti NEMAJU ZAKONSKO PRAVO NA POVRAĆAJ UPLAĆENIH SREDSTAVA  po osnovu ugovora o putovanju, te da isti MORAJU PRIHVATITI VREDNOSNE VAUČERE, te da isti NE MOGU OD TURISTIČKIH AGENCIJA POTRAŽIVATI POVRAĆAJ NOVCA.

U istom tekstu, osumnjičeni navodi da se radi o broju od oko 100.000 turističkih aranžmana zakazanih za proleće 2020.godine, dakle ovde govorimo o oko 100.000 potencijalno oštećenih lica. U međuvremenu, nakon što je postalo jasno da se ni letnji aranžmani neće moći realizovati, procena je da se radi o oko 300.000 turističkih aranžmana, tj. 300.000 potencijalno oštećenih lica.

Član 227. KZ RS, glasi:

 1. Odgovorno lice koje iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svog ovlašćenja ili nevršenjem svoje dužnosti pribavi sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu protivpravnu imovinsku korist ili drugom nanese imovinsku štetu, ukoliko time nisu ostvarena obeležja nekog drugog krivičnog dela,
  kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.
 2. Ako je izvršenjem dela iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od četristopedeset hiljada dinara,
  učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.
 3. Ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara,
  učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

Podnosilac prijave smatra, da je na osnovu iznetog, dokazano da je osumnjičeni ispunio biće krivičnog dela iz člana 227.stav 3. KZ RS, tako što je iskorišćavanjem svoga položaja direktora YUTA, te autoriteta koji uz to zvanje ide, prekoračenjem granica svog ovlašćenja te umišljajnim iznošenjem NEISTINITIH NAVODA I PRAVNIH TUMAČENJA, doveo u zabludu preko 300.000 oštećenih, da isti NE MOGU DOBITI POVRAĆAJ NOVCA koji su uplatili po osnovu turističkih aranžmana koje nije moguće realizovati usled pandemije COVID-19 i vanrednog stanja uvedenog na teritoriji Republike Srbije, a u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi članovima asocijacije čiji je direktor.

S obzirom na gore izneseno, predlažem da nadležni organi krivičnog gonjenja sprovedu sve potrebne istražne radnje, te pokrenu krivični postupak protiv osumnjičenog, po službenoj dužnosti.

Izvor: Efektiva
Foto: Efektiva, Pexels

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights