Da li Telenor zaista ima najbolju mrežu u Srbiji u 2020. godini?

Da li Telenor ima najbržu mrežu?

Kompanija Telenor Srbija, kao i prethodnih godina u marketinške srvrhe koristi istraživanje kompanije Umlaut za 2020. godinu. Pitanja vezana za ovo testiranje poslali smo sredinom prošle godine, ali nikad nije kasno da se tekst i objavi.

Javnost i potrošači nisu jasno obavešteni da li istraživanje naručeno i plaćeno ili se radi o nezavisnom istraživanju? To je bitna činjenica koja potrošača može dovesti u zabludu ukoliko nije jasno iskomunicirana.

Po rečima direktora Telenora rađeno je „Treće merenje u Srbiji uključivalo je 55,6 miliona uzoraka uzetih od 26 hiljada korisnika sa površine od 39.074 km2.„.

Javnost nije upoznata koji su parametri korišćeni, kako je biran uzorak i nema kompletan izveštaj na sajtu kompanije Umlaut. Broj od 26.000 korisnika se može smatrati statističkom greškom jer se u Srbiji korisnici mobilne telefonije mere u milioniima.

PR službi kompanije Telenor poslali smo sledeća pitanja, na koja nismo dobili odgovor

Trenutno je aktuelna kampanja koju sprovodi vaša kompanija. Kampanja se tiče kvaliteta mobilne mreže u tri glavna segmenta koji se navode u samoj kampanji.

Našu redakciju zanimaju odgovori na sledeća pitanja:

  • Na osnovu kojih činjenica navedena kompanija Umlaut može imati veći kvalitet testiranja mreže u odnosu na RATEL?
  • Ratel je regulatorno telo koje ispunjava određene zakonske propise i parametre u svom radu, a Umlaut je privatna kompanija sa čijim kompetencijama javnost nije upoznata. Kakav uticaj na potrošača ima test privatne kompanije pored državnog tela koje vrši testiranje kvaliteta mobilne mreže?
  • Da li je kompanija Telenor bila upoznata da će biti vršeno testiranje ili ste se sami prijavili?
  • Da li je kompanija Telenor platila određenu nadoknadu za sprovođenje testa i izdavanje samog sertifikata?
  • Na sajtu vaše kompanije i kompanije nije objavljen kompletan izveštaj o testiranju. Takođe nema verzije na srpskom jeziku. Na osnovu čega potrošač može da zaključi da ste baš vi najbolji po navedena tri kriterijuma, kada nema uvid u kompletan izveštaj?
  • Da li su i druga dva operatora obaveštena o navedenom testu?
  • Molimo vas da nam dostavite kompletan izveštaj o testiranju u odgovoru na ovaj email, da bi čitaoci imali kompletnu informaciju.

Na sajtu kompanije Umlaut može se videti šturo obaveštenje o testiranju, kao i sertifikat koji je dobila kompanija Telenor.

Izvor: Umlaut.com

Obratili smo se RATEL-u i otvoreno ih pitali o kvalitetu navedenog istraživanja, kao i njihovom godišnjem istraživanjem kvaliteta mreže.

Poštovani,

kompanija Telenor je na tržište plasirala reklamu u kojoj navodi da je tri godine zaredom najbolja u testu mobilnih mreža. Jedini problem je što je navedeno istraživanje radila privatna agencija ili kompanija. Postavlja se pitanje koja je metodologija korišćenja, koja oprema, da li je istraživanje plaćeno?
Da li takva reklama obezvređuje Ratel koji jeste regulatorno telo koje primenjuje određene procedure rada i poštuje zakonsku regulativu?

Da li smatrate da ovakvo istraživanje onda obezvređuje vaš rad? Ne treba diskriminisati druge agencije ili privatna tela, ali agencija koja posluje u skladu sa zakonom i regulativama ima mnogo veći uticaj i jačinu pri testiranju kvaliteta usluge, nego strano telo sa čijim radom i procedurama nismo baš najbolje upoznati. Stoga potrošači ne mogu imati baš objektivnu sliku o navedenom testu koji nije dostavljen javnosti i konkurenciji na uporednu analizu i još da je objavljeno na srpskom jeziku.

Dobili smo i odgovor RATEL-a na naša pitanja

Poštovani,

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge – RATEL, jednom godišnje, četvru godinu zaredom, organizuje sveobuhvatna uporedna merenja i analizu parametara kvaliteta usluga dostupnih krajnjim korisnicima (benchmarking) mobilnih komunikacionih mreža operatora: Telekom Srbija, Telenor i VIP mobile. Novo merenje će biti započeto polovinom ovog meseca.

Cilj benchmarking-a mobilnih mreža je objektivno uporedno testiranje kvaliteta usluga u mobilnim mrežama, gledano iz ugla korisnika, merenjem parametara kvaliteta (KPI-Key Performance Indicator, ključnih indikatora performansi).

Benchmarking merenja obuhvataju 50 gradova i 10.000 km puteva u Srbiji. Tokom kampanje se obavi preko 6000 poziva i ostvari oko 3500 sesija za svaku od usluga prenosa podataka, u mreži svakog od operatora, na svim raspoloživim tehnologijama (2G, 3G, 4G).

Merenja uključuju:

Merenje parametara kvaliteta za govornu (voice) uslugu i uslugu prenosa podataka (data),
Merenje radio parametara za 2G/3G/4G tehnologije.
Merenja se obavljaju u drive test formi, što znači da je merna oprema instalirana u vozilima koja se kreću po unapred definisanim rutama. U toku vožnje merna oprema prikuplja podatke o mreži, sprovodeći testove prenosa govora i podataka, i koristeći skener za prikupljanje radio parametara. Sve tri mreže se testiraju u istom trenutku, na istim rutama, korišćenjem istih mernih terminala. Za testiranje svih mobilnih mreža koriste se SIM kartice sa komercijalnim tarifnim paketima.

Takođe se sprovode i merenja na odabranim hot-spot lokacijama, u režimu walk testa, kada opremu nosi čovek u rancu i obilazi datu lokaciju, pri čemu se obavljaju identična merenja kao u drive test formi.

Benchmarking merenjem je bila obuhvaćena i železnica, pruga Beograd-Bar, do granice sa Crnom Gorom.

Merenja se sprovode na način koji je statistički validan, ponovljiv, tehnički konzistentan i koji obezbeđuje uporedivost parametara kvaliteta-KPI usluga u mobilnim mrežama. Svi mereni KPI definisani su u skladu sa ETSI (Evropski institut za telekomunikacione standarde) standardima i ITU (Međunarodna unija za telekomunikacije) preporukama.

Važno je napomenuti da rezultati koji se ostvare u Benchmarking merenjima mobilnih mreža važe isključivo za period kada se ta merenja obavljaju.

RATEL objavljuje javno rezultate Benchmarking-a mobilnih mreža na portalu benchmark.ratel.rs kako bi krajnji korisnici imali uvid u kvalitet usluga koje koriste i kako bismo uticali na unapređenje kvaliteta usluga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u Srbiji.

Zbog toga RATEL besplatno, na kraju kampanje ustupa operatorima njihove rezultate merenja.

RATEL-ova Benchmarking merenja mobilnih mreža predstavljaju objektivno uporedno testiranje kvaliteta usluga u mobilnim mrežama, i nemaju za cilj reklamiranje operatora.

S druge strane, operatorima je dozvoljeno da obavljaju sopstvena Benchmarking merenja, koja mogu koristiti u reklamne svrhe ili druge namene.

Predmetna UMLAUT merenja koja je sproveo operator Telenor d.o.o. rade se po drugačijim principima u odnosu na RATEL-ova Benchmarking merenja mobilnih mreža. U pitanju su takozvana crowdsourcing merenja, koja su različitog trajanja, broja uzoraka, drugačijeg teritorijalnog pokrivanja i vrsta KPI-eva, pa tako i usluga koje su merene u odnosu na RATEL-ova Benchmarking merenja mobilnih mrežama, pa su iz navedenih razloga neuporediva. Ključna razlika je u transparentnosti metodologije i rezultata merenja. Za UMLAUT merenja je poznato samo broj uzoraka i ukupna površina teritorije na kojoj je mereno bez detalja o kojim delovima zemlje se radi, kao i da su merena ukupno tri parametra kvaliteta: pokrivenost, brzina, kašnjenje u prenosu podataka. Nije nam poznato da su rađena merenja parametara kvaliteta javne govorne usluge. Ovaj broj parametara kvaliteta je značajno manji u odnosu na broj parametara koje RATEL meri.

Mišljenja smo da Telenor nije na dovoljno transparentan način obavestio potrošače o svojim merenjima parametara kvaliteta u svim mobilnim komunikacionim mrežama u Srbiji. Usluge koje se pružaju u mobilnim komunikacionim mrežama su javna govorna usluga, koju Telenor nije obuhvatio svojim merenjima, i za koje postoje parametri kvaliteta definisani međunarodnim standardima, i usluge prenosa podataka, kojih ima više, različite su i svaka ima specifične parametre kvaliteta, takođe definisane međunarodnim standardima. Telenor je za usluge prenosa podataka merio samo dva parametra: brzinu i kašnjenje u prenosu podataka. RATEL-ova Benchmarking merenja mobilnih mreža daju mnogo veći broj parametara kvaliteta i za javnu govornu uslugu i za usluge prenosa podataka, a sama metodologija ocenjivanja je složenija ali transparentna.

Pretpostavljamo da je Telenor platio ova merenja, ali nismo upoznati u kom iznosu. RATEL takođe plaća Benchmarking merenja mobilnih mreža, jer je obim Benchmarking merenja mobilnih mreža takav da prevazilazi mogućnosti RATEL-a, ali zato RATEL određuje obim merenja, rute, period kada se merenja rade, na dnevnom nivou nadzire merenja i rezultate.

Ovom prilikom se zahvaljujemo Portalu potrošač na interesovanju o UMLAUT merenjima koja su sprovedena u ime i za račun operatora elektronskih komunikacija Telenor d.o.o. pa tako i za sveobuhvatna uporedna merenja i analizu parametara kvaliteta usluga dostupnih krajnjim korisnicima (benchmarking) mobilnih komunikacionih mreža operatora koje RATEL sprovodi. Nadamo se da su sada jasniji podaci o oba merenja i da ćete pružiti korisnicima ispravne informacije o ovoj stvari.

RATEL vam i dalje stoji na raspolaganju u vezi bilo kakve nedoumice iz oblasti rada RATEL-a.

Stiče se utisak da je kompanija Telenor Srbija platila kompaniji Umlaut takozvani „nezavisni“ test, koji je kasnije korišćen u marketinške svrhe, čime se potrošači dovode u zabludu da dobijaju najkvalitetniju uslugu.

U Benchmark testu koji je radio Ratel prvo mesto je zauzeo MTS, a slede ga Telenor i VIP. Ono što je bitno jeste da potrošači i svi korisnici usluga mobilne telefonije budu jasno informisani šta uključuje koji test i da li je on plaćen ili ne. Ukoliko je plaćen javnost mora biti jasno o tome informisana i da ima uvid u istraživanje.

U izveštaju Ratela se jasno vidi da Telenor u nekim segmentima ima kvalitetniju uslugu od MTS-a, ali da u globalu ne može da odnese pobedu jer nisu testirani svi bitni parametri i jer testiranje nije transparentno.

Smatramo da je ovde prekršen Zakon o oglašavanju, kao i Zakon o zaštiti potrošača jer su potrošači dovedeni u zabludu sa netačnim činjenicama, koje nisu potkrepljenje dokazima i jasnim podacima o finansiranju istraživanja.

Portal Potrošač
Izvor: Umlaut, Telenor, RATEL
Foto: Umlaut, Pexels

Može Vas zanimati

About the Author: Portal Potrošač

Verified by MonsterInsights